Ikona dostępności

Przedszkole
Publiczne

nr 15

w Rzeszowie

Statut Przedszkola Publicznego nr 15 w Rzeszowie

STATUT

Przedszkola Publicznegonr 15 w Rzeszowie

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1

 1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59)
 2. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2016 r. poz.1943.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, które określają cele i zadania działalności przedszkola, dokonują podziału zadań między organami przedszkola, określają ich kompetencje a także regulują zasady współdziałania;
 3. Rozp. Rozporządzenie MEN z dnia 22 lipca 2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2011r. Nr 161, poz. 968).
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół (Dz. U. z dnia 14 lutego 2017 r. poz. 356);
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 października 1992 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.);
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U.z dnia 3 lipca 2012 poz. 752);
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U z dnia 31 sierpnia 2017 r. poz. 1658);
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 25 sierpnia 2017 r. poz.159
 9. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (Dz. U. z 2022 r. poz. 1903)
 10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280 oraz z 2022 r. poz. 1594)
 11. Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610)
 12. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1082 ze zm.) - art. 125 ust. 7, art. 125a.
 13. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) - art. 42 ust. 2f, art. 42d
 14. Ustawa z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1116).
 15. Ustawa z 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r., poz. 1730).
 16. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r., poz. 1594) - § 1 i 3.
 17. Rodzicach- należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 18. Nauczycielu – należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Publicznego nr 15 w Rzeszowie;
 19. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Publicznego nr 15 w Rzeszowie;
 20. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 15 w Rzeszowie;
 21. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Rzeszów.
 22. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podkarpacki Kurator Oświaty
  wRzeszowie;
 23. Siedziba Przedszkola Publicznego Nr 15znajduje się w Rzeszowie przy ulicy Jana Kochanowskiego 26, natomiast filia przedszkola przy ul. Podchorążych 1;
 24. Na pieczęciach przedszkole używa nazwy o następującej treści:

Przedszkole Publiczne Nr 15

ul. Jana Kochanowskiego 26

35-201 Rzeszów

§ 2

1. Przedszkole:

1)prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;

2)przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;

3)zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa dążąc w szczególności do:
 1. wspomaganiaindywidualnego rozwoju każdego dziecka;
 2. udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 3. tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej i religijnej;
 4. zapewnienia opiekę dzieciom przebywającym w Przedszkolu.

§ 4

 1. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje poprzez:
 1. kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi
  i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
 2. kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymania ładu i porządku;
 3. wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych;
 4. wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
 5. propagowanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
 6. wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
 7. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
 8. pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych;
 9. kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt;
 10. wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
 11. kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania w celu osiągnięcia poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
 12. wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne;
 13. przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

§ 5

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to:

1)obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju;

2)zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach;

3)zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;

4)okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru partnerów;

5)zabawy kierowane i niekierowane z dziećmi;

7)wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy.

§ 6

 1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich potrzebami. W tym zakresie Przedszkole prowadzi współpracę
  z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole
i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.

5.W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;

4)

6.Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dziecka.


Rozdział 3

Opieka nad dziećmi

§ 7

1. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez:

 1. poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych;
 2. wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą
  i kulturą zachowania na co dzień;
 3. poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
 4. wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu,
  uczenie samokontroli;
 5. rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach Przedszkola;
 6. umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z warunkami
  i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego;
 7. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

§ 8

 1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady:
 1. rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole;
 2. rodzicesą zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowujądziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę nauczycielowi lub osobie upoważnionej;
 3. rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka
  z Przedszkola;
 4. pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie.
 1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych:
 1. nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
 2. stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu;
 3. w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt
  z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola;
 4. powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka
  z Przedszkola.
 1. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach.
 2. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie ratunkowe i powiadamia rodziców.
 3. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia
  i pracownika Przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).

§ 9

 1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez Przedszkole.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo.
 3. Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela oddziału lub osoby upoważnionej.
 4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela.
 5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani
  są do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
 6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
 7. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu.

§ 10

 1. Po odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola.
 2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,nie ma charakteru sporadycznego, Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka Przedszkola.
 3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
 1. kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka lub z osobami posiadającymi aktualne upoważnienia;
 2. w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę;
 3. jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się
  po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję.
 1. Dziecko nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
 2. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie
  o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z Przedszkola.

Rozdział 4

Organy Przedszkola i ich kompetencje

§ 11

Organami Przedszkola są:

1)Dyrektor Przedszkola;

2)Rada Pedagogiczna;

3)Rada Rodziców.

§ 12

1.Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

§ 13

1.Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a w szczególności:

1)sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:

a)opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,

b)prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli,

c)gromadzi informacje o pracy nauczycieli,

d)dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami;

2)sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

3)odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;

4)wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielomw czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

5)wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy;

6)dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

7)wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.

3.Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi
w ramach jej kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organówPrzedszkola.

4.Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

§ 14

1.W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organemPrzedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscynauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek Rady Pedagogicznej.

3.Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów
w obecności co najmniej połowy jej członków.

4.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności Rady Pedagogicznej jest księga protokołów.

5.Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

6.Rada Pedagogiczna prowadzi działania zgodnie z zatwierdzonym Regulaminem Rady Pedagogicznej.

§ 15

1.W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola.

2.Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym w roku szkolnym, do trzech przedstawicieli z każdego oddziału.

3.Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.

§ 16

1.Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy Przedszkola.

2.Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

1)organizowanie wspólnych posiedzeń;

2)wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania;

3)planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

3.Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.

4.Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez:

1)wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron;

2)wyjaśnienie istoty nieporozumień;

3)podjęcie decyzji rozstrzygającej.

5.W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się,

w zależności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.

6.Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

Rozdział 5

Organizacja pracy Przedszkola

§ 17

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku.

2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.

4. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

§ 18

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego.

2. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada:

 1. 4 sale zajęć z wyposażeniem,
 2. ogród – z wyposażeniem stałym i ruchomym,
 3. szatnia dziecięca,
 4. kuchnia i zaplecze kuchenne z wyposażeniem,
 5. pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.

§ 19

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola, zaopiniowany przez RadęPedagogiczną, związki zawodowe, organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.

2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany rok szkolny określają odrębne przepisy.

3.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej.

§ 20

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

§ 21

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora Przedszkola.

2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami.

3. Przedszkole czynne jest10,5 godzin dziennie, od godziny6.30do godziny17.00.

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 8.00
do godziny13.00.

5. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu,w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:

 1. z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
 2. z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy.

8.Informacje o terminach przerwy w pracy Przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń
i na stronie internetowej Przedszkola.

§ 22

1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustawowe i kryteria ustalone uchwałą Rady Miasta Rzeszowa.

3. Szczegółowe zasady rekrutacji reguluje przyjęty w przedszkolu Regulamin Rekrutacji.

4. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego
w miarę posiadanych miejsc zgodnie z Regulaminem Rekrutacji.

5.Dyrektor może dokonać skreślenia dziecka w wieku 2,5 do 5 lat z listy wychowankówgdy:

 1. dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie zgłaszają przyczyny nieobecności,
 2. rodzice zalegają z odpłatnością za przedszkole co najmniej za okres 2 miesięcy,
 3. jeżeli rodzice nie współpracują z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi,
  a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci,
 4. w przypadku gdy dziecko jest nosicielem choroby, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do przebywania
  w przedszkolu,
 5. w przypadku gdy dziecko nie zgłosiło się do przedszkola w nowym roku szkolnym
  do dnia 15 września,
 6. skreślenie dziecka z listy wychowanków dokonuje dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej .

6. Rodzice dzieci 6- letnich spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności dziecka. W przypadku braku informacji o przyczynie nieobecności dziecka dyrektor pisemnie wzywa rodziców (prawnych opiekunów) do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak odzewu ze strony rodziców lub opiekunów powoduje przekazanie informacji dyrektorowi szkoły z obwodu, do którego dziecko należy.

Rozdział 6

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu

§ 23

 1. Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy programowej.
 2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na realizację podstawy programowej ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Gminy Miasta Rzeszowa.
 3. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki

ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

§ 24

1. Przedszkole zapewniakorzystanie z trzech posiłków.

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin.

3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala
Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym Przedszkole.

4. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane
są przez rodziców, w rozliczeniu miesięcznym, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

§ 25

 1. Rejestracja pobytu dziecka w przedszkolu:
 1. Podstawą rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu, w tym czasu przyjścia
  i czasu wyjścia, jest System Rejestracji Czasu Pobytu
 2. Rodzic (opiekun prawny) posiada kartę zbliżeniową z przypisanym do niej unikatowym kluczem identyfikacyjnym
 3. Rodzic (opiekun prawny) lub inna upoważniona przez niego osoba przyprowadzając dziecko do przedszkola lub wybierając dziecko z przedszkola, zbliża kartę zbliżeniową do czytnika.
 4. Brak karty zbliżeniowej podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola rejestruje pobyt dzieckaod godz. 6.30. Brak karty zbliżeniowej podczas odbierania dziecka
  z przedszkola rejestruje jego pobytdo godz. 17.00.

Rozdział 7

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 26

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne przepisy.

§ 27

 1. 1. Do zadań nauczyciela oraz specjalistów w przedszkolu należą w szczególności:

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, imprez;

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy;

5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola (jeden nauczyciel - opiekun zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci).

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania przedszkolnego i planów pracy;

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka;

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne itp.)

4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci.

3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;

3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka;

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;

6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby
i zainteresowania dzieci.

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci:

1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;

2) prowadzi pracę korekcyjno-kompensacyjną;

3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inne formy pomocy;

4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej;

5) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego.

5. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.

6. Do obowiązków nauczyciela religii należy:

 1. realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne,
 2. kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości,
 3. wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie.

 1. Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli instruktorów prowadzących zajęcia dodatkowe należy:
  1. planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,
  2. rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków,
  3. dokumentowanie zajęć,
  4. informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci,
  5. przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.,
  6. dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego,
  7. nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych jego opiece dzieci, dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w należytym stanie.
 2. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności:

1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:

 1. rekomendowaniu dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
 2. prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 3. rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci;
 4. określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;

współpraca z zespołem w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem;
 3. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych;
 4. doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
 5. udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
  i nauczycielom;
 6. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami;
 7. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola.

 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego w przedszkolu należy w szczególności:
  1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
  2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu przedszkola;
  3. prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
  4. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;
  5. wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
   1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
    i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
    w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
   2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
  1. przeprowadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej w celu ustalenia stanu mowy,
   w tym mowy głośnej i pisma – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej;
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
  3. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
  4. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie instruktażu dla rodziców;
  5. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny
   u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
  6. prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie raz w miesiącu ćwiczeń logopedycznych we wszystkich grupach zerowych;
  7. prowadzenie pomocy psychologiczno–pedagogicznej;
  8. udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
  9. stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – kompensacyjne;
  10. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
  11. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
  12. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
  13. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami

 1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola,

3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

 1. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
 2. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym
 3. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:

 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
  i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych
  i edukacyjnych dzieci oraz jego możliwości psychofizycznych,
 3. dobór metod, form terapii i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci;
 1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
  i nauczycielom;
 2. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (m.in. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny);
 3. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, w zakresie wymienionych wyżej zadań.

§ 28

1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia Dyrektorowi.

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.

§ 29

3. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:

1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego;

2) samokształcenie;

3) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;

4) aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej.

§ 30

1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to:

1)główna księgowa;

2)intendent;

3)pomoc nauczyciela;

4)kucharka;

5)pomoc kuchenna;

6)robotnik ;

2. W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący Przedszkole.

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami
i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka.

4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki.

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do:

1) dbałości o mienie Przedszkola;

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy;

3) przestrzegania przepisów bhp, ppoż. i dyscypliny pracy;

4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych z działalnością Przedszkola;

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu niedostępnym dla dzieci.

6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy Przedszkola.

§ 31

1. Do obowiązków głównego księgowego należy:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,

2) prowadzenie gospodarki finansowej Przedszkola zgodnie

z obowiązującymi zasadami,

3) realizacja funduszu płac,

4) przestrzeganie dyscypliny budżetowej i finansowej przy realizacji budżetu

Przedszkola,

5) przedstawienie dyrektorowi analizy z wykorzystania środków przydzielonych

z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji Przedszkola,

6) opracowanie sprawozdań budżetowych oraz sprawozdań z wykonania budżetu i jego analiza,

§ 32

1. Do obowiązków intendenta należy:

 1. dokonywanie systematycznego zaopatrzenia Przedszkola w artykuły żywnościowe, gospodarcze;
 2. kierowanie i sprawowanie nadzoru nad żywieniem w Przedszkolu oraz przygotowaniem posiłków, dbanie o ich kaloryczność i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci;
 3. sporządzania raportów żywieniowych;
 4. opracowywanie jadłospisów oraz podawanie ich do wiadomości rodziców;
 5. prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. stosowanie zasad obiegu dokumentacji finansowo – księgowej przy wykonywaniu obowiązków intendenta;
 7. prowadzenie kartoteki wyposażenia w odzież ochronną,
 8. rejestrowanie przychodzącej korespondencji,

§ 33

1.Do obowiązków pomocy nauczyciela należy :

1)spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,

2)pomaganie w przygotowaniu pomocy do zajęć;

3) wykonywanie innych czynności pomocniczych wynikających z ramowego rozkładudnia;

4) utrzymanie w należytej czystości i pilnowanie porządku w powierzonych
pomieszczeniach;

5) utrzymanie w czystości i sprawności zabawek oraz odkażanie ich w miarę potrzeb;

§ 34

 1. Do obowiązków kucharza należy:
 1. przygotowywanie posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi;
 2. punktualne przyrządzanie posiłków pod względem jakościowym ;
 3. branie udziału w ustalaniu jadłospisów;
 4. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego;
 5. dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych;

§ 35

 1. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
 1. pomaganie w przyrządzaniu posiłków oraz pracach kuchennych;
 2. utrzymywanie w należytej czystości pomieszczeń kuchennych, naczyń i dbanie
  o sprzęt;
 3. wykonywanie poleceń kucharza w zakresie gospodarki żywieniowej;

§ 36

1.Do obowiązków robotnika należy:

 1. dokonywanie na bieżąco prac konserwacyjno-naprawczych na terenie przedszkola
  i ogrodu przedszkolnego;
 2. utrzymanie w czystości piwnicy;
 3. segregacja i zabezpieczenie zepsutego sprzętu do odpisu;
 4. utrzymanie w czystości, ogrodu i terenu przyległego do placówki;
 5. natychmiastowe powiadomienie Dyrektora o zaistnieniu sytuacji, które mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających w Przedszkolu ludzi lub spowodować szkodę w mieniu;

§ 37

 1. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.

Rozdział 8

Prawa i obowiązki rodziców

§ 38

1.Rodzice mają w szczególności prawo do:

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola
oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;

2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga wrozwiązywaniu problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;

4)otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie
z potrzebami dziecka i rodziców;

5) realizacji indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów.

6) przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy Przedszkola- wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola;

7) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych,
uroczystościach, zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez;

8) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia
oraz ramowego rozkładu dnia.

§ 39

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

 1. przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu;
 2. zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia;
 3. udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na

jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;

 1. przyprowadzanie do Przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;
 2. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Przedszkole;
 3. terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług Przedszkola.
 4. uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych;
 5. regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;

§ 40

Formy współdziałania z rodzicami

 1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:

1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez Dyrektora Przedszkola;

2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli,

3) zajęcia otwarte dla rodziców;

4) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych

5) zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców

6) konsultacje indywidualne wg harmonogramu;

7) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej przedszkola;

8) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb.

Rozdział 9

Prawa i obowiązki dziecka

§ 41

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat.

3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

4. Dziecko ma prawo do:

1) podmiotowego i życzliwego traktowania;

2) akceptacji takim, jakie jest;

3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju;

4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi;

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw;

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia;

8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej.

5. W Przedszkolu obowiązuje "Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami.

Obowiązkiem dziecka jest:

1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;

2) szanować godność swoją i innych;

3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych;

4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali;

5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem.

Dzieci z Ukrainy

§ 42

1. Wspieranie dziecka cudzoziemskiego w aklimatyzowaniu się w nowych warunkach;

a) budowanie przyjaznego środowiska dziecku cudzoziemskiemu;

b) dostosowanie procesu dydaktycznego oraz wymagań edukacyjnych do potrzeb
i możliwości dziecka cudzoziemskiego;

c) identyfikowanie potrzeb uczniów cudzoziemskich oraz stosownie do wyników diagnoz organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

d) włączanie dzieci cudzoziemskich do aktywnego udziału w życie przedszkola;

Zajęcia zdalne

§ 43

 1. W przypadku zawieszenia zajęć, na okres powyżej 2 dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
 2. Przedszkole zapewnia nauczycielom możliwość prowadzenia nauczania zdalnego
  w siedzibie przedszkola z wykorzystaniem przedszkolnego sprzętu komputerowego.

 1. W czasie realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość wszyscy nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.
 2. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak:
  1. komunikatory, poczta elektroniczna, grupy społecznościowe, kontakt telefoniczny, strona internetowa przedszkola;
  2. inne niż wskazane w pkt 1, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania.
 3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane z uwzględnieniem:

1) równomiernego obciążania dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu;

3) możliwości psychofizycznych dzieci.

 1. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować:
  1. zakres treści nauczania wynikających z programów nauczania oraz ramowego rozkładu dnia przedszkola;
  2. tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 2. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji tygodniowego zakresu treści nauczania oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 3. Podczas realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez dziecko w domu. Przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub strony internetowej przedszkola.
 4. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, rodzice mają możliwość indywidualnych kontaktów z nauczycielami w formie:
  1. rozmów indywidualnych w bezpośrednim kontakcie;
  2. rozmów telefonicznych.
 5. Dyrektor, na wniosek rodziców, organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozdział 10

Przepisy końcowe

§ 44

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 45

1. Przedszkole jest jednostką budżetową.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy.

§ 46

1. Uchwalenie statutu Przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje

w drodze uchwały podjętej przez Radę Pedagogiczną.

2. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2023r., jednocześnie traci moc statut dotychczas obowiązujący z dnia 01.12.2017r.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij