Ikona dostępności

Przedszkole
Publiczne

nr 15

w Rzeszowie

Deklaracja dostępności

Oświadczenie w sprawie dostępności

Przedszkole Publiczne Nr 15 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie, o którym mowa, ma zastosowanie do strony internetowej przedszkole15.rzeszow.pl.

Data publikacji oświadczenia: 2020-09-23

Data aktualizacji oświadczenia: 2021-03-22

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  1. Na stronie znajdują się pliki do pobrania. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne.
  2. Nie wszystkie grafiki i zdjęcia mają prawidłowe alternatywne opisy.
  3. Niektóre hiperłącza zamieszczone w treści mają nazwy całych linków, które niejasno określają przeznaczenie linku.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Zdzislowicz.pl.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzą dwie furtki, jedna od strony ul. Henryka Sienkiewicza, druga od strony ul. Kosynierów, które doprowadzają do głównego wejścia do przedszkola. Placówka jest ogólnodostępna w godzinach pracy przedszkola.

Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak miejsc parkingowych na terenie przedszkola. Dojazd odbywa się drogą wewnętrzną udostępnioną za zgodą właściciela dla pracowników przedszkola, zaopatrzenia, służb komunalnych, przejazd autokaru przewożącego dzieci oraz dla rodziców dowożących dzieci do przedszkola. Przy furtkach wejściowych do przedszkola, na górnej ich części znajdują się blokady na wysokości 178cm. Od strony ul. Henryka Sienkiewicza schody znajdują się za furtką, a od strony ul. Kosynierów schody znajdują się przed furtką. Z jednej i z drugiej strony przy schodach są podjazdy dla wózków dziecięcych.

Aby dostać się do budynku należy pokonać dwustopniowe schody, przy których brakuje podjazdu dla wózków, a następnie nacisnąć przycisk dzwonka, który znajduje się po prawej stronie na wysokości 155cm obok drzwi wejściowych. Wewnątrz budynku, w przedsionku, znajduje się domofon na wysokości 155cm, którym bezpośrednio można zadzwonić na poszczególne grupy, do dyrektora, do księgowości.

Budynek jest jednokondygnacyjny, nie posiada wind, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, wizualnych i dotykowych oraz pętli indukcyjnych. Powierzchnia budynku posiada dwie bramki oddzielające korytarz od części grup, które są szerokie na 70cm.

Przedszkole posiada filię, która znajduje się przy ul. Podchorążych 1. Do budynku prowadzi jedno wejście od strony ulicy. Filia przedszkola znajduje się na pierwszej kondygnacji budynku, do której prowadzi wewnętrzna klatka schodowa. Brak windy lub platformy przyschodowej ogranicza dostęp dla osób poruszających się na wózkach.

Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Aplikacje Mobilne

Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij