Ikona dostępności

Przedszkole
Publiczne

nr 15

w Rzeszowie

Procedury w przedszkolu

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2020 Dyrektora PP Nr 15 w Rzeszowie z dnia 31.08.2020r.

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Rzeszowie w związku z wystąpieniem COVID-19
-aktualizacja-

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19 w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu obowiązują specjalne Procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym Nr 15 w Rzeszowie zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola zwany dalej Dyrektorem.
 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.
 4. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję.
 5. Podczas pobytu dziecka w przedszkolu będzie dokonywany pomiar temperatury ciała dziecka termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez Dyrektora pracownika Przedszkola.
 6. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 7. Pracownicy bezpośrednio obsługujący klientów /osoby z zewnątrz obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 8. Pracownicy mający bezpośredni kontakt z dziećmi powinni zakrywać ust i nosa.
 9. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane.
 10. W przedsionku przedszkola na szybach znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
  • Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu;
  • Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  • Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  • Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk;
  • Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 12. Dyrektor:
  • nadzoruje prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  • dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  • prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci w Placówce;
  • kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  • informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  • współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  • instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  • informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą strony internetowej przedszkola.
  • Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
 13. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:
  • stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
  • regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą lub środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
  • kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia;
  • unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
  • dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk;
  • informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
  • postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
  • zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m;
  • stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
 14. Pracownicy pomocniczy – główna księgowa, intendent, robotnik d/p lekkich oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami i pomocami nauczyciela.
 15. Pomoce nauczyciela myją i/lub dezynfekują:
  • ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem;
  • poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  • toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują;
  • wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  • myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  • na koniec dnia myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiły się dzieci;
  • dbają o czystość ręczników. Zmieniają ręczniki 1 x w tygodniu lub częściej jeśli zaistnieje taka potrzeba;
  • wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
  • pracują w rękawiczkach. Stosują ścisłe zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania;
  • mierzą temperaturę każdemu dziecku termometrem bezdotykowym przed wejściem na grupę;
  • wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 16. Nauczyciele:
 • dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
 • mierzą temperaturę każdemu dziecku termometrem bezdotykowym minimum 1 raz w ciągu dnia;
 • dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy, np. na placu zabaw;
 • dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
 • nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
 • podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku;
 • zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola.

 1. Rodzic/opiekun prawny dzieci przyprowadzanych do placówki musi mieć zakryty nos i usta oraz mieć założone rękawiczki.
 2. Na teren budynku Przedszkola (przedsionek) wpuszczany jest jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi. Podobnie podczas odbioru dzieci.
 3. Rodzic w miarę możliwości przyprowadza dziecko i odbiera dziecko w godzinach funkcjonowania poszczególnych oddziałów.
 4. W przypadku gdy w przedsionku przedszkola znajduje się rodzic z dzieckiem, oczekujący na wejście pozostali rodzice czekają przed budynkiem Przedszkola z zachowaniem zasad określonych przez MZ i GIS w odstępach co najmniej 2 m.
 5. Pracownik przedszkola podczas przejmowania dziecka od rodzica/prawnego opiekuna dokona mierzenia temperatury dziecka, termometrem bezdotykowym.
 6. Dziecko nie może wnosić do budynku Przedszkola zabawek ani przedmiotów, które są zbędne do zajęć, w których dziecko uczestniczy.
 7. Do placówki przyjmowane są tylko dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów świadczących o infekcji takich jak: katar, kaszel, podwyższona temperatura – powyżej 37.50 C, widoczne osłabienie, ospałość, manifestowanie, złe samopoczucie.
 8. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego, objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca informuje rodziców o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 9. Po wybraniu dziecka Rodzice wraz z dziećmi nie mogą przebywać na ogrodzie przedszkolnym.

Żywienie

 1. Przedszkole zapewnia wyżywienie dzieciom w czasie ich przebywania na terenie placówki.
 2. Posiłki przygotowywane są przy zachowaniu wszelkich niezbędnych środków higieny.
 3. Pracownicy kuchni:
 4. Dezynfekują ręce przed każdym wejściem do pomieszczenia, gdzie przygotowywane są posiłki;
 5. Myją ręce:
  • przed rozpoczęciem pracy,
  • przed kontaktem z żywnością, która jest przeznaczona do bezpośredniego spożycia, ugotowana, upieczona, usmażona,
  • po obróbce lub kontakcie z żywnością surową, nieprzetworzoną,
  • po zajmowaniu się odpadami/śmieciami,
  • po zakończeniu procedur czyszczenia/dezynfekcji,
  • po skorzystaniu z toalety,
  • po kaszlu, kichaniu, wydmuchaniu nosa,
  • po jedzeniu i piciu ;
 6. Myją ręce zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych;
 7. Odbierając produkty dostarczane przez osoby z zewnątrz, zakładają rękawiczki oraz maseczki ochronne;
 8. Wyrzucają rękawiczki/myją rękawiczki i wyrzucają wszelkie opakowania, w których zostały dostarczone produkty do worka na śmieci i zamykają go szczelnie; jeśli rozpakowanie produktu w danym momencie nie jest możliwe lub musi on pozostać w opakowaniu, pracownik kuchni myje/dezynfekuje opakowanie;
 9. Przygotowując posiłki zachowują od siebie bezpieczny dystans zgodny z obowiązującymi przepisami;
 10. Po zakończonej pracy, dezynfekują blaty kuchenne oraz inne sprzęty, środkami zapewnionymi przez dyrektora Przedszkola;
 11. Myją naczynia, sztućce w zmywarce w temperaturze 60 stopni C przy użyciu detergentów do tego służących/wyparzają naczynia i sztućce, którymi były spożywane posiłki.
 12. Posiłki dla dzieci odbierane są z kuchni tak, aby pracownicy kuchenni nie mieli kontaktu z opiekunami, wychowawcami dzieci.
 13. Dzieci posiłki spożywają przy stolikach w swoich salach/dzieci spożywają posiłki w sali a po zakończeniu wyznaczony pracownik/pracownicy dezynfekują powierzchnię stołów oraz krzesła (poręcze, oparcia, siedziska), przy których spożywane były posiłki.
 14. Posiłki dzieciom podają pomoce nauczyciela.

Wyjścia na zewnątrz

 1. Przedszkole nie organizuje wyjść poza teren Przedszkola, z wyjątkiem dzieci uczęszczających do filii Przedszkola Publicznego Nr 15 mieszczącej się przy ul. Podchorążych 1 celem realizacji zajęć z rytmiki oraz korzystania z ogrodu przedszkolnego.
 2. W przypadku gdy pogoda na to pozwoli, dzieci będą korzystały z placu zabaw.
 3. Na placu zabaw mogą przebywać jednocześnie wszystkie dzieci, przy czym opiekunowie zapewniają, aby dzieci z poszczególnych grup nie kontaktowały się ze sobą.
 4. Urządzenia znajdujące się na terenie placu zabaw dezynfekowane są codziennie rano przed korzystaniem przez dzieci.
 5. Plac zabaw zamknięty jest dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.

Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia COVID-19

 1. W Przedszkolu wyznaczone zostało pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe. Pomieszczeni to zostało zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę, fartuch ochronny oraz płyn do dezynfekcji rąk (w oraz przed wejściem do pomieszczenia).
 2. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u dziecka (takich jak kaszel, gorączka, duszności, katar, biegunka, utrata węchu lub smaku), dziecko jest niezwłocznie izolowane od grupy – służy do tego specjalnie przygotowane pomieszczenie.
 3. Pracownik, który zauważył objawy chorobowe, informuje o tym dyrektora lub osobę go zastępującą.
 4. Dyrektor kontaktuje się niezwłocznie telefonicznie: z rodzicami/opiekunami dziecka, Powiatową Stację Epidemiologiczną oraz organem prowadzącym i informuje o objawach.
 5. W przypadku ignorowania wezwania o stawienie się w Przedszkolu rodzica/opiekuna dziecka podejrzanego o zarażenie, Dyrektor ma prawo powiadomić o tym fakcie Policję, Sąd Rodzinny oraz Powiatową Stację Epidemiologiczną.
 6. Wskazany przez dyrektora pracownik (nauczyciel, intendent, główny księgowy) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami pozostałych dzieci z grupy i informuje o zaistniałej sytuacji.
 7. Nauczyciel, jeśli to możliwe, przeprowadza dzieci do innej, pustej sali, a sala, w której przebywało dziecko z objawami chorobowymi jest myta i dezynfekowana (mycie podłogi, mycie i dezynfekcja – stolików, krzeseł, zabawek).
 8. Dziecko w izolacji przebywa pod opieką pracownika Przedszkola, który zachowuje wszelkie środki bezpieczeństwa – przed wejściem i po wyjściu z pomieszczenia dezynfekuje ręce, przed wejściem do pomieszczenia zakłada maseczkę ochronną/przyłbicę i rękawiczki.
 9. Rodzice izolowanego dziecka odbierają je z Przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku Placówki.
 10. W przypadku wystąpienia u pracownika Przedszkola będącego na stanowisku niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19, pracownik niezwłocznie przerywa swoją pracę i informuje dyrektora lub osobę wyznaczoną o podejrzeniu – zachowując stosowny dystans i środki ostrożności, aby nie dochodziło do przenoszenia zakażenia.
 11. Dyrektor lub osoba wyznaczona wstrzymuje przyjmowanie do Przedszkola kolejnych dzieci do czasu wymycia i dezynfekcji obszaru, w którym przebywał i poruszał się pracownik.
 12. Dyrektor lub osoba wyznaczona zawiadamia powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną (numer znajduje się na tablicy ogłoszeń w dolnym holu) i wprowadza do stosowania na terenie Placówki instrukcje i polecenia przez nią wydawane.
 13. Obszar, w którym przebywał i poruszał się pracownik z podejrzeniem zakażenia COVID-19 jest niezwłocznie skrupulatnie myty, a powierzchnie dotykowe, takie jak klamki, włączniki światła, poręcze, są dezynfekowane przez osobę do tego wyznaczoną.
 14. Pomieszczenie, które przeznaczone było do izolacji osoby z objawami chorobowymi po opuszczeniu go przez osobę z objawami, jest myte i dezynfekowane są powierzchnie dotykowe.
 15. Dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona sporządza listę osób, z którymi osoba podejrzana o zakażenie miała kontakt, aby w razie potrzeby przekazać ją powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 16. Dyrektor informuje organ prowadzący o wszelkich stwierdzonych objawach chorobowych dzieci czy pracowników wskazujących na możliwość zakażenia COVID-19.
 17. Dyrektor wraz z organem prowadzącym na podstawie wytycznych, instrukcji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej podejmują decyzję odnośnie dalszych działań w przypadku stwierdzenia na terenie placówki zakażenia.
 18. W przypadku uzyskania informacji od rodziców lub pracowników o potwierdzonym zarażeniu wirusem COVID-19 u osoby, która przebywała w ostatnim tygodniu w placówce, Dyrektor niezwłocznie informuje organ prowadzący i kontaktuje się z powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną celem uzyskania wskazówek, instrukcji do dalszego postępowania.

Przepisy końcowe

 1. Procedury bezpieczeństwa obowiązują w przedszkolu od dnia 1 września 2020r. do czasu ich odwołania.
 2. Wszyscy pracownicy Przedszkola oraz rodzice/opiekunowie dzieci zobowiązani się do ich ścisłego stosowania i przestrzegania.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij