Ikona dostępności

Przedszkole
Publiczne

nr 15

w Rzeszowie

Koncepcja pracy

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 15 W RZESZOWIENA LATA 2018 - 2023

„Nie zmuszajmy dzieci do aktywności,
lecz wyzwalajmy aktywność,
nie każmy myśleć,
lecz twórzmy warunki do myślenia.
Nie żądajmy, lecz przekonujmy.
Pozwólmy dziecku pytać
i powoli rozwijajmy jego umysł tak,
by samo wiedzieć chciało.”

J. Korczak

Koncepcja pracy przedszkola zaopiniowana przez Radę Pedagogiczną i przyjęta uchwałą rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018r. Zaopiniowana pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 12.09.2018 r.

Zasoby rzeczowe i osobowe
Przedszkole zlokalizowane jest na Osiedlu 1000-lecia, niedaleko centrum miasta. Teren spokojny, bezpieczny, odległy od głównych ulic. Otoczony blokami, domami jednorodzinnymi. Budynek parterowy, wtopiony w zieleń otoczenia. Przedszkole zajęło pierwsze miejsce w konkursie na najładniej ukwieconą placówkę oświatowo-wychowawczą na terenie Rzeszowa. Placówka posiada duży ogród z utwardzonymi alejkami do spacerowania wśród drzew i krzewów oraz plac zabaw wyposażony w atrakcyjny sprzęt sportowo-rekreacyjny. Sale dla dzieci wyposażone w estetyczne, funkcjonalne meble. Zabawki, pomoce dydaktyczne, kąciki tematyczne wzbudzają zainteresowanie dzieci.
Dyrektorem przedszkola od roku 1990 jest mgr Barbara Wiśniowska-Obacz.

Przedszkole zatrudnia:

 • 8 nauczycielek (w tym dyrektor);
 • 2 osoby administracji;
 • 8 pracowników obsługi.

Kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje i jest kompetentna w swoich działaniach. Wszyscy systematycznie doskonalą swoje wiadomości i umiejętności zawodowe.
Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści:

 • nauki religii;
 • rytmiki;
 • tańca towarzyskiego;
 • języka angielskiego;
 • logopedii;
 • zajęć korekcyjnych.

Raz w miesiącu organizowane są koncerty umuzykalniające prowadzone przez Filharmonię Podkarpacką.

Od wielu lat starsze dzieci systematycznie uczęszczają na zajęcia wychowawczo- dydaktyczne do bibliotekiw Filii Nr 10 Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Zajęcia prowadzone są przez pracowników tej placówki.

Tradycją przedszkola jest:

 • pasowanie na przedszkolaka
 • piknik rodzinny w ogrodzie;
 • wycieczki krajoznawczo-turystyczne;
 • spotkanie z Mikołajem;
 • spotkanie opłatkowe, wspólne kolędowanie;
 • zabawa choinkowa;
 • Dzień Babci i Dziadka;
 • Dzień Mamy i Taty;
 • Dzień Dziecka;
 • uroczyste pożegnanie starszaków.


Misja przedszkola
„Dołóżmy wszelkich starań, aby okres edukacji przedszkolnej odbywał się w atmosferze wzajemnej życzliwości, zaufania, poszanowania praw, aby wszyscy uczestnicy edukacji wzajemnie chcieli siebie słuchać, a dziecko kończące przedszkole było szczęśliwe, bogate w doświadczenia, gotowe do dalszej edukacji w szkole.”

Wizja przedszkola
„Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.”

Przedszkole kształtuje otwartość na wiedzę, tworzy optymalne warunki do jak najpełniejszego rozwoju i osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy czym:

 1. Co najmniej 1/5 czasu – zabawa dzieci (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela).
 2. Co najmniej 1/5 czasu, w przypadku młodszych dzieci przynajmniej 1/4 czasu – zajęcia na świeżym powietrzu (dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze, itd.)
 3. Najwyżej 1/5 czasu – zajęcia dydaktyczne (różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego)
 4. 2/5 czasu – zajęcia według uznania nauczyciele (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć; w tej puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne)

W przedszkolu kładzie się nacisk na taki styl pracy gdzie;

NAUCZYCIEL:

 • traktuje dziecko podmiotowo;
 • pomaga mu w indywidualnym rozwoju;
 • wskazuje w jakim kierunku rozwój ten może i powinien zmierzać;
 • stosuje różnorodne metody w pracy wychowawczo-dydaktycznej, zwłaszcza takie, które będą aktywizować wszechstronny rozwój dziecka.

W przedszkolu analizuje się i diagnozuje osiągnięcia dzieci. Celem diagnozy przedszkolnej jest w szczególności;

 • gromadzenie informacji o dziecku;
 • rozpoznanie rozwoju intelektualnego, fizyczno-ruchowego, emocjonalno-społecznego;
 • określenie czy dziecko jest gotowe do pełnienia roli ucznia;
 • ukierunkowanie działań pedagogicznych nauczyciela na wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka i wspieranie jego rozwoju;
 • poinformowanie rodziców o stanie gotowości ich dziecka do rozpoczęcia nauki w szkole;
 • udzielenie pomocy rodzicom w podejmowaniu działań wspierających rozwój ich dziecka;
 • pomoc specjalistom poradni psychologiczno-pedagogicznej w przeprowadzeniu pogłębionej diagnozy dzieci, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

Działalność edukacyjno-wychowawcza ma na celu rozwój dziecka poprzez:

 • wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 • budowanie dziecięcej wiedzy o świeci społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
 • wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 • kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
 • zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

Priorytetem naszych działań jest:

 • zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
 • budowanie systemu wartości, zwłaszcza w zakresie rozróżniania dobra od zła i preferowanie dobra;
 • wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci tak, aby je dobrze przygotować do szkoły;
 • wychowanie przez sztukę i literaturę;
 • tworzenie warunków do aktywnego poznawania świata, zgodnie z potrzebami dziecka, jego zainteresowaniami, dążeniami i możliwościami.

Potrzeba bezpieczeństwa, rozumiana zarówno w aspekcie fizycznym jak i fizycznym jest elementarną potrzebą człowieka, a jej zaspokojenie warunkiem jego rozwoju. Zdrowie dziecka jest podstawowym warunkiem pomyślnego procesu wychowawczego. Bajki, baśnie, opowiadania, wiersze są od wieków nierozłącznie związane z dzieciństwem, pozostają niekwestionowanym, najważniejszym źródłem oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Mając na uwadze powyższe rozważania, rozpoznane potrzeby dzieci, oczekiwania rodziców oraz możliwości placówki, wyznaczono najważniejsze kierunki działania

 1. Rozwijanie zainteresowania literaturą oraz tworzenie warunków do kształtowania postaw czytelniczych.
 2. Rozwijanie twórczej aktywności poprzez wypowiadanie się w różnych formach plastycznych, teatralnych, muzycznych.
 3. Kształtowanie świadomości i nawyków dbania o zdrowie i bezpieczeństwo.

Do najistotniejszych czynników warunkujących osiąganie dobrych rezultatów w pracy wychowawczej i dydaktycznej należy współpraca z rodziną.

Funkcje przedszkola wobec rodziców:

Placówka przedszkolna wobec rodziców pełni kilka funkcji:

 1. Informacyjną – na bieżąco informuje o:
  • postępach lub ewentualnych problemach dziecka,
  • działaniach, przedsięwzięciach realizowanych w placówce na rzecz edukacji małego dziecka,
  • wypełnianie innych zadań statutowych przedszkola oraz koniecznych zmianach w ich realizacji.
 2. Doradczo – wspierającą działania wychowawcze:
  • pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka,
  • uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki wspierania rozwoju dziecka i ewentualne podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej,
  • uzupełniawiedzę rodziców z zakresu psychologii, wychowania i rozwoju dzieci.

Formy współpracy ze środowiskiem rodzinnym:

 1. Zebrania grupowe z rodzicami – organizowane kilka razy w roku poświęcone są np.; organizacji pracy przedszkola, zamierzeniom wychowawczo-dydaktycznym w kontekście realizowanej koncepcji pracy, zapoznaniu z podstawą programową wychowania przedszkolnego, charakterystyce rozwojowej dziecka, wprowadzonym systemom motywacyjnym, diagnozie postępów dzieci w wyniku prowadzonej działalności edukacyjnej.
 2. Zebrania z rodzicami wynikające z zaistniałych potrzeb (np. na wniosek rodziców).
 3. Prowadzenie „kącika dla rodziców”, w którym zamieszczone są bieżące informacje dotyczące cyklicznych zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych, organizacji pracy grupy.
 4. Zapraszanie rodziców na imprezy grupowe, związane z podtrzymywaniem różnych tradycji, np. bożonarodzeniowych itp.
 5. Udział rodziców w zajęciach otwartych, podczas których rodzice obserwują proces nabywania przez dzieci wiedzy i umiejętności opisanych w podstawie, a także funkcjonowania własnego dziecka w grupie, jego radzenie sobie z zadaniami, z nawiązywaniem relacji rówieśniczych, umiejętność współdziałania z rówieśnikami.
 6. Systematyczne prowadzenie wystaw, grupowej działalności twórczości dziecięcej.
 7. Organizacja „kontaktów indywidualnych” z rodzicami,z uwzględnieniem tzw. dni otwartych w celu przekazywania rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, jego osiągnięć i trudności w nabywaniu pożądanych umiejętności.
 8. Organizowanie doradztwa pedagogicznego, psychologicznego (według potrzeb) – w celu tzw. pedagogizacji rodziców, wspomagania ich w oddziaływaniu na rozwój dziecka.
 9. Udostępnianie literatury pedagogicznej, psychologicznej, znajdującej się w przedszkolnej bibliotece.
 10. Angażowanie rodziców w działania na rzecz grupy, przedszkola, pomoc w organizacji uroczystości grupowych i przedszkolnych, wspólne organizowanie przedsięwzięć przedszkolnych, pomoc w organizacji wyjść do kina, teatru, wyjazdów, wycieczek, spotkań z ludźmi różnych zawodów, udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, itp.

Każda forma współpracy ze środowiskiem rodzinnym służy wzmacnianiu oddziaływań pedagogicznych ukierunkowanych na dziecko, promowaniu wychowania przedszkolnego, ukazywaniu walorów edukacji realizowanej przez przedszkole.

Strona korzysta z cookie / ciastek w celu realizacji usług i zgodnie z dokumentem Polityka prywatności.

Zamknij